natuurlijk ’Bossenwaard‘ !

Home

Bossenwaard

Het Project

Documentatie

Standpunten

Mijlpalen

Over ons

Sitemap

Welkom op de site van het Comité Bossenwaard

Forum

De Bossenwaard als EHS-gebied¹) in ontwikkeling ...

Laatste Nieuws! 6-7-2015

Tien kilometer ten zuiden van Utrecht ligt Nieuwegein. De stad wordt aan alle kanten omsloten door de Rijkswegen A12, A2 en A27 met uitzondering van de zuidzijde. Daar grenst de stad aan de rivier (zie foto links) de Lek. Sinds de late Middeleeuwen dragen de uiterwaarden daar de naam Bossenwaard; een gebied van rond de 50 hectaren. Bestemming EHS Op dit moment worden deze uiterwaarden gebruikt als landbouwgrond voor de teelt van maïs (zie foto rechts). Formeel rust op het gebied een agrarische bestemming en is het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als gebied met als bestemming Ecologische Hoofd Structuur (EHS).
De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.

Het ontstaan van het Comité Bossenwaard
In november 2008 werd bekend dat de gemeente Nieuwegein het voornemen had deze Bossenwaard te gaan bebouwen. Dit voornemen was als 'Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit' ingepast in het project 'Ruimte voor de Lek' dat primair gericht is op waterstaatkundige voorzieningen. Doel van dit waterstaatkundige plan is het maximale rivierpeil bij overvloedige watertoevoer uit de bovenloop te verlagen. De direct aan de Bossenwaard gevestigde Verenigingen van Eigenaren en een Bewonersvereniging hebben zich georganiseerd in het Comité Bossenwaard. Het doel van het Comité is de veiligheidsdoelstellingen van het project te onderstrepen en ervoor zorg te dragen dat de inrichting van De Bossenwaard conform de spelregels van de EHS geschiedt. De huizenbouw is inmiddels uit het project geschrapt. Dit betekent dat de Bossenwaard zijn volledige capaciteit voor waterberging blijft behouden en als natuurgebied zal worden ontwikkeld met eventueel recreatie mits die geen afbreuk doet aan de natuurdoelstellingen Waar het Comité nu mee bezig is, is het formuleren van een duidelijke visie op de inrichting van de Bossenwaard conform de EHS-bestemming.

De huidige Bossenwaard als maisveld

Het doel van deze website
Het Comité wil de bezoeker een zo volledig mogelijk beeld geven van het project vanuit zijn visie, aangevuld met standpunten van betrokken partijen. Daarnaast wil het inzicht geven in het proces rondom de totstandkoming van de plannen. U kunt daar als bezoeker een rol in spelen door via het open Forum (zie knop rechtsboven) uw mening te geven. De resultaten van dit forum wil het Comité inbrengen in de zogenoemde ontwerp-ateliers. In deze ateliers alsmede in een aantal gespecialiseerde projectcommissies wordt de inrichting van het gebied vorm gegeven. Het Comité wil dat de bewoners heel nauw betrokken zijn bij de planvorming, zonder dat dit tot oeverloze discussies leidt. Samen optrekken dus en op die manier de regie in eigen hand houden Geen eenmalige sessie op één enkele avond maar een breed door de bevolking van (in elk geval) Nieuwegein-Zuid gedragen wensenpakket.

”ons” uitzicht straks Positieve samenwerking met overheid en organisaties
Het Comité hecht aan een constructief en open overleg met alle betrokken instanties en organisaties. Middels overleg en discussie wil het Comité een toekomstvaste invulling voor de Bossenwaard gerealiseerd zien. Ondanks verschil van inzicht wil het Comité benadrukken dat met veel politieke partijen op zowel gemeentelijk als op provinciaal niveau constructief is overlegd op een positief-kritische wijze op basis van deskundigheid en ieders inzicht.
Naast het overleg met de Gemeente en de Provincie zijn er goede contacten met het Wijkplatform, de Begeleidingscommissie Lekboulevard en andere lokale en regionale instanties en organisaties. Het Comité wil bij de verdere invulling van het gebied in de ontwerp-ateliers die positieve grondhouding continuëren.

Wilt u het Comité direct benaderen click dan op "Reageren" rechts boven op de pagina.

Nieuwegein,
30 augustus 2015.

* terug *

¹) Zie pagina met afkortingen onder het hoofdstuk "Documentatie"
Reageren?
Wilt u heel direct reageren richting het comité buiten het forum om?
Najaar 2014
Via deze link komt u op de actualiteitspagina met o.a. nieuws van de opdrachtnemers MVO en Heijmans
Wist u dat ...
Via de link "wist u dat" kunt u wat kortetermijn berichtjes lezen over onze Bossenwaard of aangrenzende uiterwaarden in het project Ruimte voor de Lek.
Agenda
Verwijzingen naar belang- rijke toekomstige data en locaties.
FA - Questions
Antwoorden op veel gestelde vragen m.b.t. project en doelen van het Comité Bossenwaard
RTV-Utrecht
Een reportage over de Bossenwaard, inclusief interview met het Comité, ter gelegenheid van de afronding van de planfase van het project.
Uitgezonden op woensdag 7 september 2011
Radio interview
Woensdag 7 september heeft Radio Utrecht twee leden van het Comite geïntervied.
* Blokje van 7:40 uur
* Blokje van 8:35 uur
EHS ?
Informatief filmpje over de Econogische Hoofd structuur in het programma "Klokhuis", 16 december 2009.
Filmpjes .....
Plannen rondom Vreeswijk en Vianen.
Filmpje !
   © 2009    Comité  Bossenwaard   //    disclaimer